Huurovereenkomst

Concept Overeenkomst gebruik van lokalen

De V.Z.W. Buurthuis “De Locht” wordt vertegenwoordigd door Weerepas, Ton – Hoevestraat 25, Eksel (011-736 722)

De familie of vereniging krijgt het buurthuis ter beschikking tegen de volgende voorwaarden:

1.      Eerstgenoemde stelt het Buurthuis, gelegen in de Lochtstraat 44a, ter beschikking van tweedegenoemde.

2.      Men dient een gebruikersvergoeding te betalen per kalenderdatum (vanaf 09.00 uur). Hierin is begrepen: gebruik van toiletten, licht, water, verwarming, gas, koffiezetapparaat (2x 8/10 koppen) en poetsen. Extra percolator(s) (85 koppen) € 10,- p.st.

3.      De bestelling van dranken en versnaperingen dient minstens een (1) week vooraf te gebeuren via Weerepas, Ton.  Er zijn geen vreemde dranken toegelaten. Bij vaststelling van aanwezigheid van vreemde dranken rekenen we een forfaitair bedrag aan van minstens € 25,- tot € …. Afhankelijk van de hoeveelheid.

4.      Wanneer tweedegenoemde de zaal in ontvangst neemt, verklaart deze de zaal met aanhorigheden in goede staat ontvangen te hebben en verplicht er zich toe om het even welke beschadiging onmiddellijk bekend te maken en eventueel te vergoeden.

5.      Het plafond, muren, vloeren of ramen mogen niet beschadigd worden door bijvoorbeeld nagels, duimspijkers, plakband of dergelijke. Er zijn speciale bevestigingsogen voorzien voor versiering. BBQ-en onder de afdaken is NIET toegestaan.

6.      Tweedegenoemde zal zelf de lokalen in gereedheid brengen en na gebruik ordelijk ontruimen en extra aandacht schenken aan doven van de lichten en de verwarming. Ook moet men de volle en ledige flessen drank terug in de juiste bakken plaatsen. De huurder zorgt zelf voor vuilzakken en neemt die achteraf mee. Bij in gebreke blijven wordt er € 15,- boete aangerekend.

7.      Eerstgenoemde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade, veroorzaakt door ongevallen bij het gebruik van het ter beschikking gestelde goed. Tweedegenoemde doet afstand van alle verhaal dat hij eventueel zou kunnen uitoefenen ten overstaan van de eigenaar van de gebouwen. Indien tweedegenoemde een vereniging is, gaat deze de verplichting aan een verzekeringscontract af te sluiten, waardoor de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging en haar leden gedekt is. Ook is tweedegenoemde, indien een vereniging, verplicht een persoonlijke ongevallenverzekering voor haar leden te onderschrijven, tenzij deze reeds opgenomen zijn in een andere verzekering.

8.      Eerstgenoemde is niet verantwoordelijk voor diefstal, noch voor enige andere schade veroorzaakt aan de eigendommen, toebehorend aan de vereniging of haar leden.

9.      Eerstgenoemde heeft het nodige gedaan voor de brandverzekering, hetgeen de tweedegenoemde ontslaat van de verplichting zich als gebruiker tegen brand te laten verzekeren.

10.   Het buurthuis is een feestzaal en geen fuifzaal; d.w.z. dat het geluid vanaf 1 uur tot een minimum moet beperkt worden om de nachtrust van omwonenden niet te storen. Geluidsinstallaties mogen niet opgesteld worden tegenover de schuifdeuren.

11.   De zaal dient na het beeindigen van het feest ontruimd te worden en kan men de sleutel in de brievenbus van de vertegenwoordiger van het buurthuis deponeren.

12.   De glazen dienen afgewassen alsook de tafels en de toog met een natte doek afgeveegd en afgedroogd te worden. Serviesgoed en bestek dienen afgewassen en afgedroogd op de hiervoor bestemde plaats in de keukenkast te worden teruggezet.

13.   De huurder zorgt zelf voor keukenhanddoeken en schoteldoeken. Bij grote evenementen dient men zelf voor extra toiletpapier te zorgen.

14.   De afrekening (per overschrijving) gebeurt binnen de maand volgend op de datum van de ter beschikking gekregen lokalen.

15.   Deze overeenkomst is geldig en bindend voor de twee partijen zodra het door beiden is ondertekend. Bij de ondertekening wordt een voorschot betaald van € 50,- welke verrekend wordt bij de afrekening doch niet terugbetaald bij afzeggen van de overeenkomst, om eender welke reden.

16.   De V.Z.W. houdt zich het recht voor indien er prijswijzigingen zijn van dranken en versnaperingen nadat de overeenkomst is afgesloten en voor de ingebruikneming van het buurthuis, deze aan te passen.

17.   Eventuele bijkomende afspraken worden schriftelijk voorzien in bijlage. De, op de huurdatum, geldende Coronamaatregelen dienen gerespecteerd te worden. Eerstgenoemde kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij het niet naleven van de opgelegde Coronamaatregelen

18.   Ondergetekende verklaart zich hiermede verantwoordelijk voor het naleven van de gemaakte afspraken en de goede gang van zaken.

Naam:                                                                Huurdatum:

Adres:                                                                tel.nr.:                                      E-mailadres: